//////

TYPOWY PRZYKŁAD

Z kolei wyróżnimy dwa przypadki projektowania systemu kierowania, mając na względzie cel i zadania spełniane przez SAPI. Każdy z nich może dotyczyć za­równo analizy, jak i syntezy systemu kierowania.Pierwszy polega na tym, że proces projektowania obejmuje wszystkie funkcje instytucji, jakie spełnia lub powinna spełniać na korzyść systemu wyższego rzędu. Funkcje te, wyrażone w jej celach i zadaniach, znajdują pełne odzwierciedlenie w całej strukturze pro­cesów decyzyjnych na wszystkich stanowiskach kie­rowniczych i im jest podporządkowane działanie SAPI.Typowym przykładem jest projektowanie nowej insty­tucji o zintegrowanym systemie kierowania.Drugi przypadek polega na tym, że podstawę kon­cepcji budowy modelu systemu kierowania tworzą problemy składające się na działalność (proces, tech­nologię) uznaną dla danej instytucji za podstawową.

ANALIZA WARTOŚCI

Konieczna jest tu ana­liza wartości danej „porcji” informacji zarówno od strony jej kosztu, jak i korzyści wynikających z jej wy­korzystania, zwłaszcza jeśli te ostatnie mogą nie wystą­pić w aktualnym stadium procesu technologicznego, lecz dopiero w przyszłości.Istnieją metody matematyczne służące tym celom, a opracowane na bazie takich pojęć, jak: decyzja, uży­teczność decyzji, wartość sytuacji decyzyjnej itp. Me­tody te pozwalają obliczać efektywność nakładów po- ‚ niesionych na informacje np. poprzez wyznaczenie sto­sunku przyrostu wartości efektu działania w danej sytuacji decyzyjnej do kosztu przyrostu informacji, za­kładając ścisły związek między tymi przyrostami. Przyrosty te, oceniane względem czasu, można rozpa­trywać we wszelkim działaniu zorganizowanym, i re­alizowanym zarówno poprzez pracę (np. w procesie produkcji), jak i poprzez inne działania (np. w działa­niach bojowych), albowiem w każdym z nich powinna nas interesować szybkość dopływu i spożytkowania no­wych informacji oraz koszty z tym związane.

SYSTEMOWOŚĆ DZIAŁANIA

Oczy­wiście potrzeby te wynikają z aktualnych celów w za­kresie gospodarki i rozwoju kraju. Niewątpliwie okreś­lony na zasadzie powyższych rozumowań system in­formacyjny, w którym istotną rolę gra sieć. telekomu­nikacyjna jako baza dla transmisji danych, wpłynąć może na zmianę dotychczasowego modelu organizacji i kierowania. Zasadniczą cechą tej zmiany winna być komplekso­wość i systemowość działania. Zmiany te powinny mię­dzy innymi przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności planowania centralnego, większej efek­tywności inwestycji, lepszego gospodarowania zasobami materiałowymi i lepszego dopasowania struktury pro­dukcji do potrzeb rynku.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

W tym systemie wszyscy powinni być świa­domi, jak wygląda i jak działa ogólna struktura, że nie wolno omijać obowiązujących relacji i ustalonych dróg przepływu, stopni pośrednich itd., że można two­rzyć i przetwarzeć informację tylko i wyłącznie według statutowych kompetencji itp.Tego rodzaju warunki organizacyjne w każdej obec­nie nowoczesnej instytucji sprzyjają powstawaniu sy­tuacji warunkującej prawdziwie sprężyste i nowoczes­ne działanie, a odpowiednio zorganizowany system ka­nałów informacyjnych wszędzie staje się podstawowym układem więzi organizacyjnych. Wiązi te, ukształto­wane inaczej niż w gospodarce czy administracji (gdzie służą głównie celom ekonomicznym), w działalności społeczno-politycznej przyczyniają się do wzrostu spój­ności ideowej, służą koordynacji i dyscyplinie, wzmac­niają poczucie identyfikacji każdego z osobna z całą organizacją i jej celami.

Telewizja – na początku i teraz

Wielkim wynalazkiem była telewizja, jednak od tego czasu te medium zmieniło się niewyobrażalnie. Pierwsze ogromne pudła z małym ekranem, w których obraz był czarno –biały o bardzo złej jakości ściągały mnóstwo zachwyconych ludzi przed swoje ekrany. Zabierały się wówczas przed jednym telewizorem całe rodziny, znajomi i sąsiedzi, aby obejrzeć program lub film. Od tamtej pory telewizja ciągle się rozwija i obecnie wygląda zupełnie inaczej. Z czasem pojawiła się telewizja kolorowa, która do tej pory podniosła bardzo parametry, kolory są bardziej naturalne i żywe, a obraz bardziej wyrazisty ze względu na coraz większą rozdzielczość. Również, coraz częściej ludzie kupują odbiorniki telewizyjne odbierające już 3D. Również sam wygląd odbiorników telewizyjnych zmienił się diametralnie. Z dużych pudeł nie pozostało nic, teraz telewizory są płaskie, nawet tak płaskie, że można je powiesić na ścianie jak obraz. Również ilość programów, które możemy odbierać rośnie ciągle i już w tej chwili nie jest możliwe obejrzenie ich wszystkich. Novum ostatnich lat jest również telewizja całodobowa. Kiedy tylko włączymy telewizor zawsze cos możemy obejrzeć, w najgorszym przypadku program informacyjny.

Tags: , ,

Telefon – nie tylko do rozmowy

Gdy Graham Bell wynalazł telefon było to wydarzenie samo w sobie tak wielkie i wiekopomne, że nikt nie pomyślałby nawet wówczas o tym, że takie urządzenie jak telefon może mieć inne zastosowanie niż tylko do rozmowy. Już możliwość wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (sms – short message service – serwis krótkich wiadomości) była przełomem w komunikowaniu się i rozpoczęła erę multimediów w telefonizacji, bo oto równocześnie można było mówić i pisać za pomocą jednego i tego samego gadżetu. Tymczasem okazuje się, że sms to już przeżytek, gdyż dawno temu pojawiły się mms-y (multimedia messaging service – serwis wiadomości multimedialnych) i EMS (enhanced messaging service – serwis wiadomości wzmocnionych). Dzięki temu można przesyłać już nie tylko wiadomości tekstowe, lecz również multimedialne: grafiki, zdjęcia, filmy, muzykę, gry Java; i to w różnych formatach: WBPM, JPEG, GIF, PNG (grafika i zdjęcia), MIDI (melodyjki), SIS, ZIP, czy zwykły tekst w Unicode… Jedynym ograniczeniem są tutaj… możliwości techniczne telefonu.

Tags: , ,

Branże technologiczne mają się dzisiaj bardzo dobrze

Cały nowoczesny świat opiera się w zasadzie na jednej tendencji, którą jest bardzo szerokie zastosowanie technologii każdego typu w zasadzie we wszystkich branżach. Istotne jest to, aby zrozumieć, że rozwój w każdej dziedzinie związanej z techniką skutkuje tym, że ludzie mogą wykorzystywać pomysły we własnych biznesach. Symbioza jaka panuje między techniką, a człowiekiem daje wrażenie, że od zawsze zmierzaliśmy właśnie w kierunku zastąpienia pracy ludzkiej mechaniczną. Rozpoczęło się to już tysiące lat temu, kiedy człowiek wymyślił koło, a później usprawniał wszystkie najważniejsze czynności, zazwyczaj bardzo męczące fizycznie. Umysł jest naszym najpotężniejszym narzędziem dzięki, któremu możemy się naprawdę rozwijać. To ważne, aby zdawać sobie z tego sprawę. Nowoczesna technika może przerażać przeciętnego człowieka swoim rozmachem, ale w świecie gdzie dominuje elastyczny przepływ informacji, a dostęp do wiedzy jest w zasadzie nieograniczony należy interesować się takimi rzeczami, ponieważ to fundament przetrwania oraz dynamicznego rozwoju. Podsumowując branże technologiczne mają się w dzisiejszych czasach bardzo dobrze i warto się nimi interesować.

Tags: , , ,